Fizan » 33. Cilt » OSMANLILAR

OSMANLILAR

Diyanet Islam Ansiklopedisi 33. Cilt 487. Sayfa OSMANLILAR Maddesi


Ozet:


OSMANLILAR

(آل عثمان)

Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk- ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

B) Yakın Dönemler (1774-1922). XVIII. yüzyılın sonlarına doğru başlayan dönemde Osmanlı Devleti kaçınılmaz olarak yapısal değişimler içine girdi ve müteakip yüzyılı ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


II. MEDENİYET TARİHİ

A) Siyasî ve İdarî Teşkilât. 1. Klasik Dönem. Osmanlı siyasî ve idarî teşkilâtı aslında daha önceki Türk-İslâm devletlerinde ortaya k ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

2. Modern Dönem. II. Mahmud ve Tanzimat devirleri devletin idarî, siyasî, sosyal, kültürel, ekonomik açılardan âdeta yeni bir şekle dönüştürüldüğü dönemdir. Bu dönemd ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

B) Askerî Teşkilât. Kuruluş yıllarında Osmanlı Devleti’nin düzenli askerî birlikleri yoktu. İlk düzenli birlikler Orhan Bey zamanında kuruldu. Yaya ve müsellem (atlı) de ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Denizcilik. Osmanlı denizcilik geleneği XIV. yüzyıl başlarına kadar giden Batı Anadolu’daki denizcilik faaliyetlerine dayanmaktadır. Küçük bir kara beyliği olarak kurulmas ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

C) Hukukî-Adlî Yapı. Osmanlılar’da hukukun önceki İslâm ve Türk devletlerinden devralınan iki mirasla, Emevî-Abbâsî devletlerinden intikal eden İslâm hukuku ve Orta Asya ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

D) Malî Yapı. Osmanlılar’da malî yapının geçirdiği safhalar devletin kuruluşundan çöküşüne kadar üç dönem halinde ele alınabilir. Bunlardan ilki maliye teşkilâtın ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

E) İktisadî ve Ticarî Yapı. Osmanlı tarihini siyasî, askerî ve idarî alanlardaki değişmelere göre birçok döneme ayırmak mümkündür. Ancak iktisadî ve ticarî yapı bak ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

F) Sosyal Hayat. 1. Osmanlı Toplumu. Osmanlı toplum yapısı ve toplum düzeni altı asırlık tarihi boyunca çeşitli görünümler arzetmiştir. Kuruluş dönemiyle devletleşme a ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

2. Dinî Hayat. a) Dinî Teşkilât ve Görevliler. İslâmiyet, Osmanlılar’da devletle toplumu kaynaştıran temel unsurlardan biri olmuştur. Devletin takip ettiği denge siyaseti ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

b) Tasavvuf ve Tarikatlar. Anadolu topraklarında tasavvuf faaliyetlerinin temeli Osmanlılar’ın kuruluşundan önce Anadolu’ya gelen göçler sırasında atılmıştır. Köylere, ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

G) İlim ve Kültür. 1. Düşünce Hayatı ve Bilim. Kaynaklar. Siyasî ve içtimaî açıdan Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti’yle Beylikler’in tabii bir devamı olarak ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

2. Edebiyat. Coğrafî genişlik, ortaya konulan eser yoğunluğu, nazım şekil ve türlerindeki çeşitlilik bakımından bir medeniyeti temsil eden Osmanlı edebiyatı şiir merkezli ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

b) Tekke Şiiri. Orta Asya’da Ahmed Yesevî ile başlayan tekke edebiyatı XIII-XIV. yüzyıllarda değişik türde manzumeler yanında ilâhi ve destanlarla Türk halkının mâneviy ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

c) Halk Şiiri. Osmanlı dönemi edebiyatı içinde geniş bir etki alanına sahip halk şiirinin ilk örnekleri olan koşuk, sagu, sav ve destanlarla ilgili bazı parçalar Dîvânü l ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

d) Nesir. Osmanlı nesrinin özellikleri her asırda farklılık gösterir. Bu durum, hem yabancı unsurlar hem de cümle yapısı bakımından nazım ve nesir dili arasında görülen ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

3. Eğitim ve Eğitim Kurumları. Osmanlı eğitim sistemi farklı din mensuplarına ait çeşitli kurumları içine almaktaydı. Osmanlı sistemine göre devletin aslî unsuru olan mü ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

H) Sanat. 1. Hat. İslâm medeniyetinde dinî ve içtimaî ihtiyaçların biçimlendirdiği sanat dalları arasında hat sanatının İslâm’ın sembolü ve en güçlü ifade vasıtas ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

2. Mûsiki. Osmanlı döneminde mûsiki gerek saray gerekse halk mûsikişinaslarının dinî, askerî, folklorik ve klasik türlerde vücuda getirdiği, toplumun her kesiminde rağbet ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

3. Mimari Dönemler. Tarihlendirme kesin olmamakla birlikte Osmanlı mimarisi üslûp yönünden dört döneme ayrılarak incelenebilir. a) Erken Osmanlı Dönemi (1299-1447). Kuruluş ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.

---
OSMANLILAR diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.

Diyanet İslam

 

Son Bakilanlar
Secmeler